Wednesday, January 2, 2013

Budding Author...if she works on her spelling

Zoey started a blog while she was here for the holidays. She hasn't decided on a title yet. But, she was tenacious in her typing. I thought I'd post her entry here for you. I have done NO EDITING:


advghghfgvhfgvhdgsdcfsgfsgfcgfcgcfgcfdfxcfgfgfdfgdgdgd
tgtytgtgrtgyrytuftyyyttyrttttytyyttytytytytyttdfherhchgifygfgytyrvtgrgfhurhfrygt4yetgeurfyertf7erufg4ertfyrevbhfvgrt6rt6rtrgfgryftdertfudtrfeuwfyetwryegygyrgfefgyerfyetfreyrtykouneykouneyyggfgyfgtrgduggfujggfhgfgyudgyrgtyrgtghhgtyrdtrtuyrjgdhdhhyfytjutjyryyrtguyhyrtghrghrdghfhvfbvfghvdgfhydydjhgjrgjrgjyegrdfgrygfrggddgdfgrghrghggehgfhgrghrdfhgrrytydgyrtgyrgrgt6ryt7rt8rtreygyyeghfrhdfghgfytdgr0uydrgyrgghrghgr8rhgrhgrygryggd1tjtjryrut2ghrgygdjhr   hgydtrytrytdjyeyttgtgfgehsfegfhhhhhfeshfgfshhfsgsfhgfs gdftgtdgffdf ghfghdjghjdgjhfdjrgfhhjfghfdfgfhdgg        ugyfgytfrytfyrdft hgrttfgjhjfjfhjhjhfjghhjfghjfhjhjhjh hghfgfhghdjgfhgdjghjr        gthfgfhghrjugdh gfrdfhgvfhdv gfgdfgsdhxghcgvgcvhgvhfchdgfhgjhgjdhfgdfhgjhgdhvhcfghgvfcgfhgvfhcjghvfggvhcfvghfcvbgbhfghfgnhgvfhgfhgvrhgteryfgrhvcbvxhfghftefdhfegfrfyeggfygdffgsfgsjfgjfgdjfgdhgdhfghgdffgdfshdfsgdfhdgfghfgdhsgfgryt65475ytgr123456678901234567890hgfhwetfyteyfeferwuegfuwetf8fhudgfyygeryfgudfydfydgfhedfeshfhgghgfhgdgghfgggggfffgfdygytefgetgrefgydgrfrtgfrytytytytytytytytytytytyfgvfygcgygfbhfgfugdjfgdujgujgurrytytyrturtyrturegfhgrrf56t54tgt3yrfrgyfgyfgtygrhgdrrghfg gfygrer gferrgfrygfyety yydjrgjgjrefr gfjgsyfhegfhgffregfshgfhregfsherfgeh      gyrtgdytgygrygrygrygyrgryftyerydferfgyrtfgdvdfgcvgvcsmcdgchngcsnhfdhjtfklgoipdfryfgdshdgefegfegfegfrfgrfrdttfrtrtftgryghrygdyyrferfrtefrefefestwesretrtwrtrt4ere gfgfrygfhr trtfyrgyfgryfgryfrgf grfrgfrgfyrtfyrtgygtytytyfdhggrhtyrtytdgyt todayzoey'zgfhdgtygdtryrttotodayzoey'smomisgoodmommyygyydghfgddhffgjhgfyfeyfhrfgrfhrfhdgfgcvgfdtftehfseheyhgfhgyhggvdhgfdfghdfteytfrtedfrdferdftdhgdfhdefgduyuyeufjtueytfeftyetfyetefyerfeyftfuwtsuryuftruertrfgrtrytfyrestryehteyferujtf fyrtgyertuertefrrgetfsyytfyrfehghgfhghrtfdghgfghdhgfgggrtfrydgvcgvgdfhtdhtfytfyftydtrfrdfyhdhterytfttterfrgfrfesgfetetgsergertdrtwesetdfefdestdrfefsgfgdfgfesgfdegsdgffeededet  fygdytgyffreefreehghfdhjhrtgytyrtuyrtu4eytu7tytr6ytyfgrfdhfgdf123456789009876543215tgb1qaz2wsx3edc4rfv5tgb6yhn7ujm8ik,8ik,9ol.ygytyert6eteyrte rtrftgdyrg7rtrytyryyetereyre6rtweyrteytrytyrtyretryturyfgdhfdhfghrgyrdfhghfgherufyetrfterurgytruegjrtyhetyrtrtrytwreerhfgdferyftrefefdfgefdgfgdfhrfergfhgjfhjfhggghfgdhgfhfgdyrtydrfgryvjdcv tfgfrgy  tygfgtryrtgrygtyrtff    tyeout      yvufyvuygdfgyfggrfrhgfhgrfgdyfgygyfgureyfruyfgfdhgyrtygurhghrfhghggfgyrdgthdgrthgrhgrhgrfrgrffdrgffdgftdtrftseyhteyhegrfhrgefrgfrfgyrfggfeertetfshghfghhdgyhrgedhrghdfghfgydghethrtytydrtgrygtrytgtryfgrgtrytgtygurtjgtrjujgtgytgytgyrtgyrtgyrtgryfghdghhfrtyyryfrey jhgt5fgr nmjuyjyjyhhyur5r7uyujuyiuiccccgfgfgyrgtgyrtgyrtttrtrretettygyfygergdtrugrdyfhvgcvfdfgxdytghfgfdygfhdgdhgjrfghfghgfhgvhdfgvfhdghfgfhghfghfgfrghghfrtgtgrdghrgrhgbhgrefrfrfrfrfrgrdfhfgdhfggrjhjtghgrdhgdhgjhrjfhhtgghfghghngfhdghfghfhhfghfbhvgh bhfdhrfgrhnfmmxzxcvbnm,./qwertyuioplkjhgfdsazxcvbnmgrgtefhgrgrfghvfhgtrygrfhrgdujgfughfutgygrhrgryrgrygydtyrtrytud5tygrygfyrgrtdrtdutrtyurtgrghtrgyrdhtgyrhtgrzoomfvfggjfhggfhrtudjyryrtthrft,,,,,,,yvgygeyftdhfgdfdyferyrfrtefyetftuyefgtefey6fgygyfgtryfgrhfgeyhdfdhfthdrthutehthyygiuhtuhbrugbgfghfcgjhgvhfhfyg ytrygfhvfgvggfvfhjgfghdjfgfhggrfgefgreuftryfgtewgdyegfuiergrfefehrgfgefsyrhrtgrtehtdtregtedytgrygjygghfdhjhgfhgbfgbgrtgydurterqdddfvgffcgvfvfvgfdgxhghhghjh gfhfgbfhgvfvfhgfvgfgddcfdndgfegdfsyfgesfgehrfrfsghfrfgefgfgfgggfgvcftfgfgfgfrfgggfgfgfhfhghghjhmjcgdhcdhgvfhhghghfghgfhggdfdfdfdfdfdfdgdghtrtrtrcbcbnfmmxfdrdrdrdrtgftfggffgddggbggdfgdgdgfdgfddgdgfddfdffdgfgdgbfgfggfgffdffdghuiuiuhhgjgjghghnhggghghghghghghghghgfgfgfgffhghgfhhghghghghghhggghghghghghghgfgfgfgfdfdggfddgdgddgdtytughfhghbvhbghfvjfhjfhjhcjgcfbfbhbfbcnvbfhch hbvbhjmgbmvbgbgnbgnbhghtghtuyugbfhvbfv vbgrgrhgfrytyryrtgtgtugytugtgghtgytgtygggfgfggfgfghghfgffghghgjugijitjghbhthgggtytgtgtfffgfgfgfgfgfgfgfgdfdfdfgdgfdfsfdgdhyttytyfftrtrtrtrtyryty hjhuuuhuyygygyhghhghghghgfghffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgffghngjhjjghghfgvgvcgcxz gvgfgfgfbvvffgffggftfgtrrtrtrtrerertrerereet5ererererereerdrfreehyuyufhggggfgfgfgfg67uy8u6tyt7641234567890hfttdfde2818517444hh5ttyytyggggfgfgffgrttytytttrfgfgtjjthukkuguuuugghgjhjutututtutyttuyuyutuuyutuytuytuttytytytyytrgthyjuiuii7yuyfccvfeerersgffreefdgfvfcvxxcvgbnmjmnbvcxzcdrtyyyhhyhhggfgfhfjhhdffgtyuyjuyjujujuhghtgrtrttrytrggrhtrtgrjhjfhgfhjhjghjhhfgfgrtgjhthgjhhghjgjhgjfgrtuugtgtgthghgtjhjgrjfgrhfgrg50fghthguufgfhfhgjfdghgfhyhyguyfgughyyrtrteteerererrerererererereertrgtgrydgdughjgfyfgyujjhhjkujhyjhghythutuhuguhuguhyhuttgjtghrfgrytrugrttyggvytygytutytfhhgghfrftrufweuqwweoiuoeeafdjvgdjfgkdalqjdscdxcdfnvgfjgyerugywiruwoeiqpoepoal

No comments:

Post a Comment